Gå direkte til innhold
 

Forskingsrådet si rolle

Forskingsrådet skal tilføre forskingssystemet meirverdi gjennom å realisere forsking som aktørane i forskingssystemet kvar for seg ikkje kan få fram.

Forskingsrådet skal bidra til eit heilskapleg FoU-system som leverer forsking av høg kvalitet, utviklar kunnskap for å møte sentrale utfordringar i samfunn og næringsliv, bidreg til dynamikk og samhandling nasjonalt og internasjonalt og legg til rette for læring, bruk og innovasjon.

Rådet skal også identifisere overordna forskingsbehov og foreslå prioriteringar som er utvikla gjennom styresystemet og ei brei ekstern involvering. Gjennom den rolla Forskingsrådet har i systemet, skal det tilføre meirverdi ved å ta på seg oppgåver som den enkelte forskingsinstitusjonen ikkje kan realisere aleine.

Forskingsrådet har ansvar for alle fag- og disiplinområde og alle tema- og samfunnsområde, alt frå grunnleggjande forsking til forskingsbasert innovasjon og kommersialisering. Forskingsmidlane som blir fordelte via konkurransearenaene til Forskingsrådet, kan gå til alle kvalifiserte forskingsmiljø, bedrifter og offentlege verksemder. Aksjonsområdet er både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskingsrådet vil styrkje den internasjonale posisjonen for norsk forsking gjennom å vere ein endringsagent i samarbeid med aktørane i forskingssystemet. Forskingsrådet skal fremje forsking av høg kvalitet og medverke til at forsking blir akseptert som ei kulturell og verdiskapande kraft i utviklinga av samfunnet.

Publisert:
14.08.2007
Sist oppdatert:
30.10.2017